APART FROM HEAVEN. FLORIAN HEINKE. / Opening.
Apart from heaven.
Florian Heinke.

Braubachstr. 28
Frankfurt
4. - 30. September 2009

Eröffnung am Freitag, 4.September
17.00 / open end.

5. & 6.September
11.00 - 18.00

Dienstag - Freitag
12.00 - 19.00

Samstag
10.00 - 15.00

Sonntag & Montag geschlossen

Finissage, 30.September 19.00 / open end