OPENING in Frankfurt "States of flux: The Token", 7 pm /// ОТКРИВАНЕ във Франкфурт "Състояния на поток: Привидността", 19 ч.UPCOMING

STATES OF FLUX: THE TOKEN

last part

with Sebastian Burger, Luci Lippard, Dardan Zhegrova

6 - 8 October 2016
at Waschsalon, Eckenheimer Landstraße 65, Frankfurt
(opposite to Eis Christina)

Opening: 6 October, 7 pm
Performance by Luci Lippard at 8 pm

"States of Flux" evolves around four sites as its decentred stages, which form the spine of an imaginary geography of flux.

The Token, the last part of the project “States of Flux” takes place in Frankfurt – a city with a thriving global late-capitalist economy. The mirror facades that surround us are those of a speculative financial apparatus that grows ever more elusive through its obsession with the production of fictions about the future. With such fictions governing our reality, how can we claim our vulnerable presence?

Luci Lippard is a performance band formed in Berlin in spring of 2014 by artists Lucinda Dayhew and Hanne Lippard. Using drums, voice, synths and songs, the duo make noise out of poetry.

The exhibition continues until 8 October. Opening hours on 7 and 8 october: 3-6 pm, or by appointment.

"States of Flux: The Sunniest Beach. After the Splash. The Sanguine. The Token." is curated by Viktoria Draganova and Gergana Todorova and hosted by Swimming Pool, Sofia.

The exhibition series is supported by: Municipality of Sofia Program “Culture”, Iaspis, Ifa Institut für Auslandsbeziehungen, OCA and Goethe-Institut Sofia.

ПРЕДСТОИ

СЪСТОЯНИЯ НА ПОТОК: ПРИВИДНОСТТА

последна част

със Себастиян Бургер, Луси Липард,
Дардан Жегрова

6 - 8 октомври 2016
в Waschsalon, Eckenheimer Landstraße 65, Frankfurt/M.

Откриване: 6 октомври, 19 ч.
Пърформанс на Луси Липард в 20 ч.

„Състояния на поток“ преминава през четири места, които чертаят въображаемата география на един поток.

Привидността, последната част на проекта, е във Франкфурт – място на процъфтяваща глобална капиталистическа икономика. Огледалните фасади, които ни заобикалят, са тези на един спекулативен финансов апарат, все по-неуловим в манията си да произвежда фикции за бъдещето. Ако тези фикции управляват реалността ни, как можем да заявим своето уязвимо присъствие?

Luci Lippard e пърформанс група, формирана в Берлин през пролетта на 2014 от Lucinda Dayhew и Hanne Lippard. Чрез барабани, глас, синтезатори и пеене, дуото превъща поезията в шум.

Изложбата ще продължи до 8 октомври. Работно време на 7 и 8 октовмри: от 15 до 18 ч.

„Състояния на поток“ e курирана от Виктория Драганова и Гергана Тодорова, и представена от Swimming Pool, София.

С финансовата подкрепа на Програма Култура София, Iaspis, Ifa Institut für Auslandsbeziehungen, Гьоте-Институт София и OCA.

LAST DAYS

STATES OF FLUX: AFTER THE SPLASH

second part

with Max Brand, Tiril Hasselknippe, Martin Kohout, Hanne Lippard, Tore Wallert and Anna Zacharoff

at Swimming Pool, Sofia

The exhibition continues until 16 October.
Opening hours: Fri-Sun, 16 - 19 h

Guided tour with Viktoria Draganova (co-curator, director Swimming Pool): 16 October, 17 h

Image: Tore Wallert, Walkers at the Swimming Pool, 2016 (detail). Installation view "States of Flux: After the Splash" at Swimming Pool, Sofia, 2016.
© Swimming Pool / Mihail Novakov

ПОСЛЕДНИ ДНИ

СЪСТОЯНИА НА ПОТОК: СЛЕД ВЪЛНАТА

втора част

с Макс Бранд, Тирил Хаселкнипе, Мартин Кохут, Хане Липард, Торе Валерт и Ана Захаров

в Swimming Pool, София

Изложбата ще продължи до 16 октомври. Работно време: петък до неделя, 16-19 ч.

Тур из изложбата с Виктория Драганова (ко-куратор, директор Swimming Pool):
16 октовмри, 17 ч.

Снимка: Tore Wallert, Walkers at the Swimming Pool, 2016 (детайл). Инсталация "Състояния на поток: След вълната" в Swimming Pool, София, 2016.

DISCUSSION

IMAGINING EXHIBITIONS
Panel discussion
18 October, in the afternoon (exact times tba)
at Goethe-Institut Sofia & Swimming Pool, Sofia

Presentation of all parts of "States of Flux" and conversation.
Participants: Antonia Alampi (curator, writer, tutor) , Vladya Mihailova (curator Vaska Emanuilova Gallery) and Viktoria Draganova (co-curator "States of Flux", director Swimming Pool).

Languages: Bulgarian & English.
More information coming soon.

With the generous support of Goethe-Institut Sofia.

Image: Max Brand, Untitled, 2016. installation view "States of Flux: After the Splash" at Swimming Pool, at Swimming Pool, Sofia, 2016.

© Swimming Pool / Mihail Novakov

ДИСКУСИЯ

ИЗЛОЖБИ ОТ ВЪОБРАЖЕНИЕТО
Панел-дискусия
18 октомври, следобед (tba)
в Гьоте-Институт София и Swimming Pool

Представяне на всички части на "Състояния на поток" и разговор.
Участници: Антония Алампи (куратор, писател, доцент), Владия Михайлова (куратор Галерия Васка Емануилова) и Виктория Драганова (ко-куратор "Състояния на поток", директор Swimming Pool).

Език: български и английски.
Очаквайте скоро повече информация.

С щедрата подкрепа на Гьоте-Институт София.

Снимка: Макс Бранд, 2016. Инсталация "Състояния на поток: След вълната" в Swimming Pool, Sofia, 2016.

Copyright © SWIMMING POOL, 2016


Our mailing address is:
Tsar Osvobofitel 10, fl. 5
1000 Sofia, Bulgaria
www.swimmingpoolprojects.org
contact@swimmingpoolprojects.org